Actiecomité Noord-Oost Tienen tegen herneming plan noorderring

 

Het Nieuwsblad van 16/02/2016 om 15:41 door Raymond Billen

TIENEN - Het Actiecomité Noord-Oost Tienen betreurt dat het schepencollege de groep niets als geprekspartner opneemt in de participatiegroep voor de opmaak van het mobiliteitsplan.

Het Actiecomite´ Noord-Oost Tienen stelt vast dat het niet werd uitgenodigd voor de participatiegroep rond het mobiliteitsplan. Het comite´ had zijn onafhankelijke deskundigheid en relevante kennis ter beschikking willen stellen. Het Actiecomite´ stelt geen drukkingsgroep te zijn maar te willen meedenken over de Tiense mobiliteitsproblematiek.

Het comite´ stelt zich vragen bij het idee van een noordelijke rondweg. "De in 2011 opgestelde intentieverklaring over de noordelijke ring zette de bevolking al op een dwaalspoor", zo luidt het. "De destijds opgerichte stuurgroep is nooit samengekomen. Er bestaat nog steeds geen ontsluitingsvisie en het opstarten van een eventuele ontwerpstudie wordt door de verantwoordelijke minister als voorbarig bestempeld."

Destijds is, na door het Actiecomite´ ingebrachte bezwaren, het milieueffectenrapport niet goedgekeurd. De Dienst MER heeft strikte richtlijnen opgesteld waarin ook een optie zonder noordelijke ring wordt in overweging genomen. 

Actiecomité Noord-Oost Tienen ziet geen argumenten voor noorderlijke ring

08/12/2015 Vandaag om 00:09 door Raymond Billen

TIENEN - Actiecomité Noord-Oost Tienen verzet zich tegen de doortrekking van de ring. Het meent dat de jongste registratie van voertuigen in de regio hun standpunt ondersteunt.

In maart 2014 werden door het onderzoeksbureau Dufec (Tilburg) in opdracht van de Vlaamse Overheid kentekens van auto's geregistreerd in en rondom Tienen met het oog inzicht te verkrijgen in de verkeersstromen in de Tiense regio. Het comité betreurt dat het onderzoek nu wordt aangegrepen om te verklaren dat de stad Tienen een spil is voor doorgaand verkeer en dat het stadsbestuur dus vragende partij blijft voor een noordelijke rondweg tussen de Oplintersesteenweg en de Leuvenselaan.

Het Actiecomité spreekt van "vertekende en misleidende berichtgeving over de resultaten van het kentekenonderzoek". Er is gesteld dat op een werkdag gemiddeld 39% van de voertuigen die Tienen in- en uitrijden kunnen worden bestempeld als doorgaand verkeer. "Daarbij wordt op verdacht handige wijze cruciale informatie verzwegen over het kentekenonderzoek, informatie die de verantwoording van de noorderring onderuit haalt." 

Het comité: "Het eindrapport komt tot het besluit kwam dat het doorgaand verkeer op de Vesten amper 16% bedraagt, te verklaren door het feit dat 35% van het verkeer op de Vesten binnen de bebouwde kom van Tienen blijft. Daarenboven zorgt de belangrijkste vermelde verkeersstroom (ca. 6.000 voertuigen) tussen de N3-Sint-Truidensesteenweg en de N29-invalsweg nu reeds, zonder aansluiting op een noordelijke ring, voor relatief ernstige vertragingen. Een noordelijke ring blijven verantwoorden omwille van het beweerde vermogen om de Vesten te ontlasten van doorgaand verkeer is bijgevolg totaal onverantwoord."

Noordoost ring Tienen

Ook ons dorp zal de impact ooit meemaken als er een noordoost ring Tienen wordt verwezenlijkt.

Meer info en plannen op onderstaande link.

 

http://www.bloggen.be/comitenoordoosttienen/

 

 

Noordelijke en oostelijke ring op losse schroeven

 

Noordelijke en oostelijke ring op losse schroeven

Foto: comitenoordoosttienen

TIENEN - De afdeling Milieu en Natuur van de Vlaamse overheid keurt het milieueffectrapport voor het stedelijk gebied Tienen niet goed. Daarin zit onder andere de aanleg van de grote ring, tussen het Soldatenplein via de Diestsesteenweg naar de Leuvensesteenweg. Er duikt nu zelfs een 'nuloptie' op.

Kevin Grossart (vanuit het actiecomité) snijdt het onderwerp aan: "In tegenstelling tot wat sommige schurken en slecht geïnformeerde politici te pas en te onpas verkondigen, is er nog steeds geen zekerheid over de realisatie van een ring of uitbreiding van Soldatenveld. Met het actiecomité 'Noordelijke Ring en uitbreiding Soldatenveld' hebben we uitvoerig aangetoond dat het milieueffectenrapport uit 2009 overgedaan moet worden. De overheidsdienst MER heeft vele opmerkingen aanvaard. Sinds 15 september heeft de dienst MER richtlijnen gepubliceerd met onder andere een hele resem te onderzoeken alternatieven. Vervolgens dient het bestaand planmilieueffectenrapport geactualiseerd, aangepast en uitgebreid te worden."

Bij de alternatieven voor de ring wordt ook de 'nuloptioe' vermeld: je creëert helemaal geen nieuwe ring. De afdeling Milieu en Natuur noemt deze optie redelijk. Ook de optimalisatie van de bestaande zuidelijke ring, de aanpassing van de Slachthuisstraat en de ondertunneling van de bestaande Vesten worden voor onderzoek voorgesteld. Voor de bediening van de industriezone op het Soldatenplein worden vele alternatieven afgewogen, zelf  met een nieuwe weg door de plantage Reynaerts tot op de Vesten. De verschillende mogelijkheden dienen nu nog op hun milieueffect te worden getoetst.

 

 

Vernieuwd verzet tegen Noordelijke Ring en uitbreiding Soldatenveld

Bron: Het Nieuwsblad.be van 21/04/2015 om 10:11 door Raymond Billen

Vernieuwd verzet tegen Noordelijke Ring en uitbreiding Soldatenveld

Het plan met in grijs de bijkomende bedrijvenzones en rechts de aanzet tot de noordelijke ring.Foto: www.vlaamsbrabant.be

TIENEN - Tot 20 mei loopt er een nieuw openbaar onderzoek over het plan ter Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen. Dat gebeurt voor de tweede keer wegens het hersteldecreet. Het is niet de stad maar wel het actiecomité tegen de Noordelijke Ring dat dit onder de aandacht brengt.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen werd definitief vastgesteld op basis van een ongrondwettelijk verklaard plan-milieueffectenrapport (plan-MER). Het Actiecomité Noord-Oost Tienen heeft zich steeds verzet tegen het plan dat o.m. de vestiging van een gemengd regionaal bedrijventerrein voorziet op de site Soldatenveld, gekoppeld aan de realisatie van het eerste deel van de Noordelijke Ring, vanaf de rotonde Hakendover tot aan de Diestsesteenweg. 

In navolging van het Hersteldecreet tracht men het plan voor Tienen te redden door een nieuw openbaar onderzoek in te stellen, meer dan vijf jaar na de eerste beurt. Het Actiecomité Noord-Oost Tienen gaat opnieuw in de aanval ertegen. Het stelt in een nota: 'Niet alleen bevat het milieurapport een aantal materiële fouten, maar gaat het inhoudelijk zwaar in de fout en wordt de bevolking een rad voor de ogen gedraaid. Zo worden richtlijnen die door de Dienst Milieueffectenrapportage (Dienst MER) vijf jaar geleden werden opgelegd niet gevolgd en worden verschillende voorschriften van het Decreet Algemeen Milieubeleid niet gerespecteerd. Verschillende milieueffecten worden helemaal niet onderzocht. Waar men dit wel probeert te doen, wordt de inschatting al te veel gebaseerd op onverantwoorde gegevens en foutieve analyses.'  

 'De ring tot aan de Diestsesteenweg, wordt ingeroepen als reddende engel voor de verwachte verkeersoverlast op de heraangelegde Vesten en als enige mogelijkheid voor het ontsluiten van het geplande bedrijventerrein op de site Soldatenveld. Alternatieve locaties en effectievere ontsluitingsmogelijkheden voor het bedrijventerrein zijn echter makkelijk te vinden, maar worden niet onderzocht, terwijl de verkeerseffecten zelf foutief worden ingeschat op basis van totaal achterhaalde verkeersstudies en onbruikbaar cijfermateriaal.'

Het comité vraagt ook naar het vorig jaar uitgevoerde kentekenonderzoek om verkeersstromen te meten? Het vreest dat er op de Vesten bitter weinig doorgaand verkeer te bespeuren valt, waardoor er helemaal geen nood is aan een nieuwe rondweg. In november antwoordde minister Ben Weyts (N-VA) dat de resultaten van het kentekenonderzoek in analyse zijn: 'Daarna zal een nieuwe modellering gebeuren om de effecten te bekijken van de noordelijke rondweg en eventuelemitigerende maatregelen.'