Reserveringen contact:

 secretariaat.och@skynet.be

 

 

VAN TOEPASSING VANAF 15 DECEMBER 2017

DE VZWCENTRUMHOUTEM IS BEREIKBAAR  VIA GSM NRS+ mailadres:

secretariaat.och@skynet.be

1   Paula Maes:       0498/267761

2   Willy Simonet:   0498/943444

3   Joren Michels:

 

Reservaties,bezichtigen zaal, afsluiten contracten, iedere 2de en 4de dinsdagavond van de maand ,tussen 19,00 en 20,00 Hr.

Tabel gebruikersprijzen:

Kleine zaal(A) 50 pers.                     170€

Grote zaal(A+B) 120 pers.             250€

Vergaderzaal (C+D) 30 pers.          50€

In deze prijs(voor de zaal ) zijn begrepen , :keuken,servies, water, electriciteit en

 verwarming.

Reglement VZW CENTRUMHOUTEM

Voor het gebruik van het polyvalent ontmoetingscentrum te SINT-MARGRIET-HOUTEM,

Houtemstraat 534 te 3300 TIENEN-

1, Lokalen

    De VZW CENTRUMHOUTEM stelt volgende lokalen gelegen te SINT-MARGRIET-

    HOUTEM, Houtemstraat 534 ter beschikking: Zaal A,B, of A+B, vergaderruimtes C, D.

2, Voorbehoud:

    Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

3, Sleutels:

    Voor de aanvang van de activiteit kan de sleutel afgehaald worden zoals onderling    

    afgesproken  bij Paula Maes ( 0498/267761) of Willy ( 0498/943444) 

    Na afloop van de activiteit en het opkuisen van de gebruikte lokatie(s) kunnen de 

    sleutels gedeponeerd worden in de brievenbus van het ontmoetingscentrum.

    Ze mogen niet aan derden worden meegegeven en zeker niet worden nagemaakt.

    Elke inbreuk hierop kan gerechtelijke vervolging en uitsluiting van gebruik van de zaal

    met zich meebrengen . 

4, Gebruiksduur:

    De lokalen staan ter beschikking de dag van het gebruik zelf en dat tijdens de

    afgesproken uren .

    Indien men de dag voor of nadien de keuken en of de feestzaal wil gebruiken kan men 

    beide huren aan de volgende tarieven(per extra dag): 50 € voor zaal A en 80 € voor

    zalen A en B.

    Bij het huren van de zaal/zalen voor een groot feest dient men minstens de dag

    nadien(ivm de opruim)mee te reserveren .

    De lokalen dienen onmiddellijk na gebruik opgeruimd en gekuist te worden, tenzij men

    de “dag erna” eveneens heeft gereserveerd . Op dat ogenblik kan de opruim en kuis

    uiteraard op deze bijkomend gereserveerde dag gebeuren .

5, Uitrusting:

    Alle aanwezige uitrusting mag gebruikt worden.

    De gebruiker mag eveneens eigen materialen aanwenden, dit moet echter onmiddellijk

    teruggenomen worden, zoniet wordt het eigendom van de VZW CENTRUMHOUTEM.

    Er kunnen geen tenten geplaatst worden op of rond de tereinen van het OC, Behoudens

    uitzonderlijke toestemming van het bestuur van het OC. Dit zou een eventuele meerkost

    kunnen hebben.

    In geen geval mag er materiaal van het OC worden meegenomen. Het meubilair van de

    zaal(tafels en stoelen) mag in geen geval buiten gebruikt worden.

    De gebruikers zorgt zelf voor klein materiaal zoals: afwasmiddel en

    materiaal,schoteldoek,handdoeken,sponsjes enz..... men zorgt ook zelf voor vuilzakken 

   en doosjes of andere om overschotten mee te nemen . 

6, Dranken:

    De gebruiker dient de frisdranken ,bieren en koffie af te nemen van het OC. Prijslijst is 

    aanwezig, .

    Minimum één week voor de activiteit dient de gebruiker te laten weten welke en hoeveel

    er dient ter beschikking te zijn.

7,  Friteuse:

     Er mag  geen proffesionele frietketel gebruikt worden.

8,  Reiniging:

     De gebruiker zal de gebruikte lokalen en materialen in een ordelijke toestand achter 

     laten(klaar voor de volgende gebruiker ). Dit wil zeggen :

     – alle vloeren , vensterbanken , toiletten, keuken grondig gekuist .

     --Stoelen en tafels op de aangewezen plaats(tafels niet op elkaar plaatsen)

     --Alle etensresten, papier, verpakkingen ,versieringen enz ,,,,opgeruimd,

     --Het keukengerief,servies,volledig gereinigd en op de oorspronkelijke plaats gezet.

     --Kookvuren, ovens, afwasbakken en werktafels grondig gereinigd.

     --In het bijzonder vragen wij aandacht voor de gebruikte glazen

     --Alle afval meegenomen

     --De directe omgeving  eveneens controleren en eventueel opruimen.

     Indien niet voldaan is aan één of meer van de hiervoor opgesomde punten zal een 

     meerprijs van 50 € gefactureerd worden. De extrakost voor het finaal opruimen zal

     verrekend worden aan 20 € per man-uur met een minimum van 15 €.

9,  Aansprakelijkheid:

     De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor schade toegebracht aan lokalen, ruimtes

     en of  voorwerpen. Beschadigde of verdwenen voorwerpen worden aangerekend per

     stuk of volgens graad van beschadiging . De gebruiker is verplicht om spontaan

     gebroken stukken te verzamelen en aangifte te doen. Dan worden ze aangerekend

     aan inkoopprijs. Bij  beschadiging van lokalen en of meubilair volgt de afrekening aan     

     de hand van de herstellingsprijs. De gebruiker kan nagaan of alles aanwezig is en of er

     schade te zien  is.

     De gebruiker dient zich te gedragen als een goede huisvader voor de volledige

     accommodatie .

10,Veiligheid:

      Bij het organiseren van een activiteit zorgt de gebruiker dat de toegangen tot alle

      lokalen, toiletten en alle nooduitgangen vrij blijven.

      De VZW CENTRUMHOUTEM is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

11, Inrichting van de lokalen:

      Er worden geen veranderingen aangebracht aan muren, plafond enz..........

      Wat versieringen betreft zijn er magneten voorzien en een band van metalen latten

      over gans de lengte van de zaal . Deze zijn ter beschikking en zullen gebruikt worden.,

      Geen plakband tegen de muren  of elders aanbrengen ,

12, Toezicht:

       De gebruiker stemt erin toe dat iemand van het bestuur op ieder ogenblik vrije

       toegang kan hebben tot de lokalen , de gebruiker zal zich houden volgens de

       richtlijnen verstrekt door deze personen ,  kunnen beslissen tot het beëin-

       digen van de activiteit.

13,  Bijzondere voorschriften:

       In aanvulling van alle wettelijke bepalingen en gemeentelijke reglementen inzake

       burengerucht, milieunormen en dergelijke, verklaart de gebruiker zicht akkoord met 

       volgende  bepalingen :

       – de geluidsproductie  naar buiten toe moet aanzienlijk worden verminderd vanaf

          middernacht en volledig worden beëindigd om 02,00 uur.

       – het naleven van de wetgeving inzake geluidsnormen is in alle omstandigheden de

          verantwoordelijkheid van de organisator-huurder,

       – bij het verlaten van het OC moet de lawaaihinder tot een strikt minimum worden

          beperkt,

       – tijdens de activiteit dienen alle ramen en deuren dicht te blijven .

          Bij het niet naleven van dit toch belangrijk punt, zodat de politie ter plaatste dient te 

          komen ,  zal aan de huurder een boete van 50 € worden opgelegd en kan er zelfs   

          tot het stil leggen van de   activiteit(feest) worden beslist,

14,  Gebruikssom:

        Zie tabel

        De tarieven blijven geldig tot één jaar na de reservatie. Daarna worden de op dat

        ogenblik geldende tarieven toegepast.

 15,  Geldigheid van overeenkomst:

         Een overeenkomst is slechts geldig, na ondertekening van het contract. Opgesteld in

         2  exemplaren ,één voor de gebruiker en één voor het OC.

         Indien hij die ondertekent ,een persoon is die een organisatie of vereniging

         vertegenwoordigt is deze ook verantwoordelijke ten opzichte van de VZW

         CENTRUMHOUTEM.

         Ten laatste dertig(30) dagen na ondertekening van de overeenkomst dient de helft

         van de gebruikerssom gestort te zijn op de rekening van de VZW

         CENTRUMHOUTEM, liefst per overschrijving op BE 36 8508 5647 9581, zo niet kan

         deze laatste de zaal verder verhuren .

         **  In geval van overmacht, zoals in beslagname van de zaal door de overheid voor

         organisatie van wettelijke verkiezingen, referenda, rampen en of onheil, kan de

         verhuurder de overeenkomst eenzijdig verbreken zonder enig recht op

         schadevergoeding.

16,   Verenigingen:

        Verenigingen die aangesloten zijn in onze koepel VZW en meewerken aan de

        activiteiten georganiseerd door VZW CENTRUMHOUTEM hebben op de

        gebruikersprijzen een korting van -+65%.

17,   Betaling:

        Het resterende bedrag van de gebruikerssom en de verbruikte dranken zullen verder

        aangerekend worden. Indien de artikels over kuis, opruim, servies , schade enz,,,,,,

        niet  nageleefd werden zullen deze bij aangerekend worden in de eindfactuur. Deze

        betaling dient te gebeuren binnen de maand na factuurdatum. Acht dagen na het 

        verzenden van de factuur worden geen klachten meer aanvaard.

        Elk factuur brengt van rechtswege een intrest op van 1,5 % /maand,

        Elk factuur dat niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege met een forfaitair

        bedrag gelijk aan 15 % van het bedrag der factuur,met een minimum van 61,94€

        verhoogd worden.

        Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbank van het arrondissement LEUVEN

        bevoegd.

  18,  Annulatie:

        Bij annulatie van een activiteit dient de gebruiker zo vlug mogelijk een

        verantwoordelijke te verwittigen . 

        Indien deze annulatie 7 dagen voor de activiteit ter kennis gebracht zou worden zal

        het reservatiebedrag niet teruggestort worden. Behoudens onvoorziene

        gebeurtenissen.

        In de andere gevallen is het het dagelijks bestuur dat zal oordelen.

19,  Muziek:

       Wij betalen jaarlijks”billijke vergoeding”. Indien het een activiteit is met drank,dans

       enz,,,,,dient de gebruiker zelf de aanvraag en betaling voor Sabam en eventuele

       andere vergoedingen te regelen.

 20,  Rookverbod:

        In alle publieke vertrekken is het rookverbod van toepassing.

       Onder de luifel van de koerzijde(ingang) is er rokerruimte.   

       Tabel gebruikersprijzen:

        Kleine zaal(A) 50 pers.                     170€

        Grote zaal(A+B) 120 pers.             250€

        Vergaderzaal (C+D) 30 pers.          50€

        In deze prijs(voor de zaal ) zijn begrepen , :keuken,servies, water, electriciteit en

        verwarming.

 

 21,  Bezichtigen en reserveren van de zaal .

        Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand zal er iemand aanwezig zijn van 19,00 tot 20,00 uur. Zeker op voorhand bellen!

        Contact:  GSM Paula: 0498/267761

                       GSM Willy:  0498/943444

                       secretariaat,   och@skynet,be 

                                                         Namens het Bestuur.